Szkolenie certyfikacyjne na doradców upoważniające do prowadzenia poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV/AIDS

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS – agendy Ministerstwa Zdrowia organizuje szkolenie certyfikacyjne na doradców upoważniające do prowadzenia poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową.

Uczestnikami szkolenia mogą być wyłącznie osoby posiadające wykształcenie wyższe (magisterskie):  medyczne (lekarze, diagności laboratoryjni, pielęgniarki), psychologiczne, pedagogiczne, seksuologiczne lub inne pochodne, potwierdzone kserokopią dyplomu wraz z udokumentowanym doświadczeniem zawodowym w kontaktach z klientem.

W szkoleniu udział mogą wziąć również studenci ostatniego roku wyżej wymienionych kierunków studiów, którzy w chwili przystąpienia do egzaminu końcowego będą legitymowali się dyplomem ukończenia studiów.

W programie szkolenia uwzględniono m.in. zagadnienia dotyczące medycznych, psychospołecznych, prawnych i etycznych aspektów AIDS, epidemiologii, diagnostyki zakażeń HIV oraz  poradnictwa okołotestowego.

Szkolenie odbędzie się w kilku etapach.  Obejmować będzie zajęcia teoretyczne, warsztatowe, superwizję grupową, staż w placówkach testowania oraz szkolenie za pośrednictwem platformy e-learning, udostępnionej za pośrednictwem Krajowego Centrum ds. AIDS.  Szkolenie zakończone będzie egzaminem pisemnym i ustnym, których zdanie warunkuje otrzymanie certyfikatu doradcy. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zajęcia teoretyczne (wykładowe i warsztatowe) w wymiarze 80 godzin dydaktycznych odbędą się w dwóch sesjach  w podwarszawskiej miejscowości  Konstancin–Jeziorna: 2-5 września 2019  i  17-20 października 2019

Dodatkowo uczestnikom szkolenia zapewniony zostanie minimum 20-godzinny staż w placówkach testowania, wyznaczonych przez Krajowe Centrum ds. AIDS od 6 września do 26 października 2019 r. Planujemy zorganizować jednodniowe spotkanie superwizyjne w Warszawie 26 lub 27 października 2019 r., egzamin certyfikacyjny (pisemny i ustny) planowany jest również w  Warszawie,  9 listopada 2019 r.

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 750 zł. Organizator w dniach 2-5 września i 17-20 października 2019 r. zapewnia zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie. Uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o przesłanie na adres Fundacji wniosku o zakwalifikowanie na szkolenie (do pobrania poniżej), oświadczenia o posiadanym wykształceniu oraz zaświadczenia potwierdzającego doświadczenie zawodowe w kontaktach z klientem.

Zgłoszenia prosimy przysyłać do 16 lipca 2019 r. na adres:

Polskiej Fundacji  Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”

00-672 Warszawa, ul. Piękna 64 A

tel./fax :  (22) 626 86 60

e-mail: reshumanae@reshumanae.org.pl

Osoby spełniające warunki formalne dotyczące wykształcenia poproszone zostaną o wypełnienie testu sprawdzającego poziom wiedzy w zakresie HIV/AIDS. Wynik testu stanowić będzie podstawę ostatecznego zakwalifikowania na szkolenie, przy uwzględnieniu klucza geograficznego.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają pisemne potwierdzenie o kwalifikacji z prośbą o dokonanie wpłaty za szkolenie w wysokości 750,00 zł na konto Fundacji „Res Humanae”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.