Szkolenie certyfikacyjne dla osób ubiegających się o tytuł doradcy upoważniający do prowadzenie poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV/AIDS

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS – agendy Ministerstwa Zdrowia organizuje szkolenie certyfikacyjne dla osób ubiegających się o tytuł doradcy, upoważniający do prowadzenia poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV/AIDS.

Uczestnikami szkolenia mogą być wyłącznie osoby posiadające wykształcenie wyższe (magisterskie):  medyczne (lekarze, diagności laboratoryjni, pielęgniarki), psychologiczne, pedagogiczne lub seksuologiczne potwierdzone kserokopią dyplomu wraz z udokumentowanym doświadczeniem zawodowym w kontaktach z klientem.

W szkoleniu udział mogą wziąć również studenci ostatniego roku wyżej wymienionych kierunków studiów, którzy w chwili przystąpienia do egzaminu końcowego będą legitymowali się dyplomem ukończenia studiów.

W programie szkolenia uwzględniono m.in. zagadnienia dotyczące medycznych, psychospołecznych, prawnych i etycznych aspektów AIDS, epidemiologii, diagnostyki zakażeń HIV oraz  poradnictwa okołotestowego.

Szkolenie odbędzie się w kilku etapach.  Obejmować będzie zajęcia teoretyczne, warsztatowe, superwizję grupową, staż w placówkach testowania oraz szkolenie za pośrednictwem platformy e-learning, udostępnionej za pośrednictwem Krajowego Centrum ds. AIDS.  Szkolenie zakończone będzie egzaminem pisemnym i ustnym, których zdanie warunkuje otrzymanie certyfikatu doradcy. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zajęcia teoretyczne (wykładowe i warsztatowe) w wymiarze 80 godzin dydaktycznych odbędą się w dwóch sesjach  w podwarszawskiej miejscowości  Konstancin–Jeziorna: 2-5 września 2017  i  7-10 października 2017

Dodatkowo uczestnikom szkolenia zapewniony zostanie minimum 20-godzinny staż w placówkach testowania, wyznaczonych przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Pierwszy etap stażu w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin uczestnik musi odbyć w okresie pomiędzy sesjami szkoleniowymi. Pozostałą część stażu uczestnik musi odbyć po zakończeniu drugiej sesji a przed terminem superwizji. Planujemy zorganizować jednodniowe spotkanie superwizyjne w Warszawie 28 października 2017 r., egzamin certyfikacyjny (pisemny i ustny) planowany jest również w  Warszawie,  4 listopada 2017 r.

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 580 zł. Organizator w dniach 2-5 września i 7-10 października 2017 r. zapewnia  zakwaterowanie w pokojach 2–osobowych z łazienką i całodzienne wyżywienie. Uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o przesłanie na adres Fundacji wniosku o zakwalifikowanie na szkolenie (do pobrania poniżej), kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zaświadczenia potwierdzającego doświadczenie zawodowe w kontaktach z klientem.

Wniosek o zakwalifikowanie na szkolenie

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres:

Polskiej Fundacji  Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”

00-672 Warszawa, ul. Piękna 64 A

tel./fax :  (22) 626 86 60

e-mail: reshumanae@reshumanae.org.pl

Osoby spełniające warunki formalne dotyczące wykształcenia poproszone zostaną o wypełnienie testu sprawdzającego poziom wiedzy w zakresie HIV/AIDS. Wynik testu stanowić będzie podstawę ostatecznego zakwalifikowania na szkolenie, przy uwzględnieniu klucza geograficznego.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają pisemne potwierdzenie o kwalifikacji z prośbą o dokonanie wpłaty za szkolenie w wysokości 580,00 zł na konto Fundacji „Res Humanae”.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.