Candis

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” realizuje na terenie województwa podlaskiego program Candis. Program finansowany jest ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Program CANDIS adresowany do problemowych użytkowników narkotyków. Celem programu jest udzielenie profesjonalnej pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionych od marihuany lub innych przetworów konopi. W pracy wykorzystuje założenia i metodę dialogu motywującego oraz koncepcje behawioralno – poznawcze.

Terapia CANDIS jest terapią krótkoterminową, składa się z 10 sesji terapeutycznych (po 90 minut każda). Bazuje na założeniach teorii zachowań jak i na założeniach teorii biologicznych dotyczących powstawania i utrzymywania się zaburzeń spowodowanych przez konopie. W pracy wykorzystuje założenia i metodę dialogu motywującego, koncepcje behawioralno – poznawcze, trening rozwiązywania problemów.

Kontakt: 85 7445224, 85 7445026